Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, o którym mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących wymogów dokumentacyjnych:


1.Wniosek przewodni.
2. Dane wnioskodawcy.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego;
4. Autoreferat przedstawiający opis wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych, o których mowa w art. 227 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy, w szczególności opis osiągnięć uznanych za najważniejsze.
5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych lub dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informacje o:
- osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora lub promotora pomocniczego, jak i kopromotora wraz z wykazem przewodów doktorskich zawierającym informacje o podjętych uchwałach w sprawie nadania stopnia doktora lub informacje o etapie, na jakim są procedowane dane przewody doktorskie;
- uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych z podaniem informacji o pełnionych w nich funkcjach (kierownik projektu, wykonawca albo inne);
- stażach naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych z podaniem miejsca, czasu trwania oraz charakteru danego stażu:
- prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
- działalności popularyzującej naukę lub sztukę.


W przypadku wskazania w przedmiotowym wykazie prac współautorskich, wnioskodawca winien precyzyjnie określić swój indywidulany – merytoryczny – wkład w ich powstanie (np. twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca badań, wykonanie specyficznych badań, wykonanie analizy wyników, przygotowanie manuskryptu artykułu, i inne);

6. Informacja o przebiegu postępowania o nadanie tytułu profesora lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, jeżeli wnioskodawca ubiegał się uprzednio o nadanie tytułu profesora.
7. Kopie prac uznanych za najważniejsze osiągnięcia, o których mowa w pkt. 4. Prace te winny być nagrane wyłącznie na elektronicznych nośnikach danych. Nie jest wskazane przedkładanie ich w wersji papierowej.
8. Oświadczenie lustracyjne sporządzone zgodnie z odpowiednim załącznikiem do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1933-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.). Obowiązek złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Osoby, które nie składały uprzednio oświadczenia lustracyjnego, zobowiązane są do korzystania z załącznika nr 1a do ustawy (wzór w załączeniu). Osoby, które już uprzednio składały omawiane oświadczenie, zobowiązane są do korzystania z załącznika nr 2a do ustawy (wzór w załączeniu), stanowiącego wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Brak korzystania z ustawowo określonych wzorów oświadczeń będzie skutkował zwrotem nieprawidłowo złożonego dokumentu i koniecznością uzupełnienia dokumentacji wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora o prawidłowo sporządzone oświadczenie lustracyjne. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że właściwe oświadczenie lustracyjne musi być złożone w wersji papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym. 

Informacje dotyczące uprzedniego złożenia oświadczenia lustracyjnego można zweryfikować w "Systemie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego", który dostępny jest pod adresem:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

9. Potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz Rady Doskonałości Naukowej, o której mowa w art. 182 ust. 1 ustawy.

 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora może być złożony do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (z zastrzeżeniem oświadczenia lustracyjnego, które musi być złożone w wersji papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym):

/RDN/SkrytkaESP

W takim przypadku wniosek powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Obowiązek złożenia właściwego podpisu elektronicznego dotyczy także wniosku przewodniego, danych wnioskodawcy, autoreferatu, wykazu  opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, informacji o uprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu profesora, a także innych załączników, o ile stanowią one dokumenty wytworzone przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.

Wniosek w sprawie nadania tytułu profesora można przesłać do RDN za pośrednictwem platformy ePUAP . Aby rozpocząć proces elektronicznej wysyłki dokumentacji, należy wejść na stronę główną platformy ePUAP i:

  • wpisać w dostępnej wyszukiwarce: „pismo ogólne do podmiotu publicznego” lub
  • otworzyć „Katalog spraw”, a następnie wybrać ikonę: „Pisma do urzędu”.

Przedmiotowy wniosek może być także złożony osobiście w siedzibie Rady Doskonałości Naukowej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej.
W takich przypadkach dokumenty, o którym mowa w pkt 1, 2 i 8 (wniosek przewodni, dane wnioskodawcy oraz oświadczenie lustracyjne), powinny mieć postać papierową, opatrzoną podpisem własnoręcznym. Do dokumentu tego należy załączyć
6 elektronicznych nośników danych zawierających pliki stanowiące dokumenty,
o których mowa w pkt. 3-7, oraz zeskanowany wniosek przewodni. Pliki dotyczące dokumentów, o ktroych mowa w pkt. 1 oraz 4-6 powinny być podpisane  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Podpis zaufany (czyli bezpłatny podpis elektroniczny) w łatwy i szybki sposób można złożyć na poszczególnych dokumentach, które powinny być zapisane w formacie pdf, poprzez poniżej wskazaną stronę internetową:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt.2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Osoby ubiegające się o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych Rada Doskonałości Naukowej prosi o zapoznanie się z informacją zawartą w poniższym linku "Wzory dokumentów w języku angielskim".

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wzory-dokumentow-w-jezyku-angielskim.html

 

Jednocześnie Rada Doskonałości informuje, że podawanie danych naukometrycznych – w opinii Rady – jest wskazane i zalecane, wynika to także ze stosowanej powszechnie praktyki przez samych kandydatów ubiegających się o awans naukowy. Należy jednak podkreślić, że podane we wnioskach o wszczęcie postępowania awansowego dane naukometryczne nie mogą stanowić kryterium oceny dorobku naukowego Kandydata dla podmiotów doktoryzujących, habilitujących oraz samej Rady Doskonałości Naukowej, organów prowadzących postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu. Zadaniem tych organów jest przede wszystkim ocena ekspercka dorobku naukowego Kandydata ubiegającego się o awans naukowy, zaś decyzja o nadaniu stopnia lub tytułu nie powinna być uzależniona od podania tych danych.


W załączeniu Rada Doskonałości Naukowej udostępnia wzory poszczególnych dokumentów:


1. Wniosek przewodni.
2. Dane wnioskodawcy.
3. Autoreferat.
4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych.
5. Informacja o uprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu profesora.
6. Oświadczenie lustracyjne - załącznik nr 1a.

7. Oświadczenie lustracyjne - załącznik nr 2a.

 

 
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2019-06-06 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2019-06-06 13:22:13 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2023-02-17 14:07:28 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2022-05-18 9:13:50 Artur Woźniak Modyfikacja
2022-05-11 12:04:21 Artur Woźniak Modyfikacja
2022-03-23 10:32:46 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-12-10 10:32:02 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-11-29 15:06:33 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-10-20 9:16:00 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-09-14 14:21:19 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-07-19 13:34:33 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-07-19 10:08:37 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-07-19 10:07:39 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-12-30 14:05:44 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-07-15 11:28:32 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-07-15 11:27:35 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-07-15 11:27:06 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 9:49:07 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 9:04:54 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 9:02:57 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 8:56:01 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 8:55:30 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 8:54:13 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-06 15:28:36 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-06 14:19:27 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-10 9:06:52 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-11-18 9:18:02 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-11-14 10:36:51 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-21 9:40:23 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-21 9:27:59 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-17 14:24:59 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-17 14:19:56 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-17 13:43:16 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-14 11:37:59 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-04 10:02:09 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-01 15:25:36 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-01 15:20:40 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-20 10:01:31 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-19 12:05:05 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-12 11:26:05 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-04 11:12:56 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 12:03:19 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 12:02:07 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:31:08 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:30:14 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:29:32 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:27:49 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-24 9:34:00 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij