Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, o którym mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących wymogów dokumentacyjnych:


1.Wniosek przewodni.
2. Dane wnioskodawcy.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego;
4. Autoreferat przedstawiający opis wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych, o których mowa w art. 227 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy, w szczególności opis osiągnięć uznanych za najważniejsze.
5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych lub dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informacje o:
- osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora lub promotora pomocniczego, jak i kopromotora wraz z wykazem przewodów doktorskich zawierającym informacje o podjętych uchwałach w sprawie nadania stopnia doktora lub informacje o etapie, na jakim są procedowane dane przewody doktorskie;
- uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych z podaniem informacji o pełnionych w nich funkcjach (kierownik projektu, wykonawca albo inne);
- stażach naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych z podaniem miejsca, czasu trwania oraz charakteru danego stażu:
- prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
- działalności popularyzującej naukę lub sztukę.


W przypadku wskazania w przedmiotowym wykazie prac współautorskich, wnioskodawca winien precyzyjnie określić swój indywidulany – merytoryczny – wkład w ich powstanie (np. twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca badań, wykonanie specyficznych badań, wykonanie analizy wyników, przygotowanie manuskryptu artykułu, i inne);

6. Informacja o przebiegu postępowania o nadanie tytułu profesora lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, jeżeli wnioskodawca ubiegał się uprzednio o nadanie tytułu profesora.
7. Kopie prac uznanych za najważniejsze osiągnięcia, o których mowa w pkt. 4. Prace te winny być nagrane wyłącznie na elektronicznych nośnikach danych. Nie jest wskazane przedkładanie ich w wersji papierowej.
8. Oświadczenie lustracyjne sporządzone zgodnie z odpowiednim załącznikiem do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1933-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.). Obowiązek złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Osoby, które nie składały uprzednio oświadczenia lustracyjnego, zobowiązane są do korzystania z załącznika nr 1a do ustawy (wzór w załączeniu). Osoby, które już uprzednio składały omawiane oświadczenie, zobowiązane są do korzystania z załącznika nr 2a do ustawy (wzór w załączeniu), stanowiącego wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Brak korzystania z ustawowo określonych wzorów oświadczeń będzie skutkował zwrotem nieprawidłowo złożonego dokumentu i koniecznością uzupełnienia dokumentacji wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora o prawidłowo sporządzone oświadczenie lustracyjne.

Informacje dotyczące uprzedniego złożenia oświadczenia lustracyjnego można zweryfikować w "Systemie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego", który dostępny jest pod adresem:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

9. Potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz Rady Doskonałości Naukowej, o której mowa w art. 182 ust. 1 ustawy.


Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora może być złożony do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:

/RDN/SkrytkaESP

W takim przypadku wniosek powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.   

Przedmiotowy wniosek może być także złożony osobiście w siedzibie Rady Doskonałości Naukowej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej. W takich przypadkach dokumenty, o którym mowa w pkt 1, 2 i 8 (wniosek przewodni, dane wnioskodawcy oraz oświadczenie lustracyjne), powinny mieć postać papierową, opatrzoną podpisem własnoręcznym. Do dokumentu tego należy załączyć 6 elektronicznych nośników danych zawierających pliki stanowiące dokumenty, o których mowa w pkt. 3-7, oraz zeskanowany wniosek przewodni.

Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt.2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Osoby ubiegające się o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych Rada Doskonałości Naukowej prosi o zapoznanie się z informacją zawartą w poniższym linku "Wzory dokumentów w języku angielskim".

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wzory-dokumentow-w-jezyku-angielskim.html

 

Jednocześnie Rada Doskonałości informuje, że podawanie danych naukometrycznych – w opinii Rady – jest wskazane i zalecane, wynika to także ze stosowanej powszechnie praktyki przez samych kandydatów ubiegających się o awans naukowy. Należy jednak podkreślić, że podane we wnioskach o wszczęcie postępowania awansowego dane naukometryczne nie mogą stanowić kryterium oceny dorobku naukowego Kandydata dla podmiotów doktoryzujących, habilitujących oraz samej Rady Doskonałości Naukowej, organów prowadzących postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu. Zadaniem tych organów jest przede wszystkim ocena ekspercka dorobku naukowego Kandydata ubiegającego się o awans naukowy, zaś decyzja o nadaniu stopnia lub tytułu nie powinna być uzależniona od podania tych danych.


W załączeniu Rada Doskonałości Naukowej udostępnia wzory poszczególnych dokumentów:


1. Wniosek przewodni.
2. Dane wnioskodawcy.
3. Autoreferat.
4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych.
5. Informacja o uprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu profesora.
6. Oświadczenie lustracyjne - załącznik nr 1a.

7. Oświadczenie lustracyjne - załącznik nr 2a.

 

 
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2019-06-06 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2019-06-06 13:22:13 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2021-09-14 14:21:19 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2021-07-19 13:34:33 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-07-19 10:08:37 Artur Woźniak Modyfikacja
2021-07-19 10:07:39 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-12-30 14:05:44 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-07-15 11:28:32 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-07-15 11:27:35 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-07-15 11:27:06 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 9:49:07 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 9:04:54 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 9:02:57 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 8:56:01 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 8:55:30 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-12 8:54:13 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-06 15:28:36 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-02-06 14:19:27 Artur Woźniak Modyfikacja
2020-01-10 9:06:52 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-11-18 9:18:02 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-11-14 10:36:51 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-21 9:40:23 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-21 9:27:59 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-17 14:24:59 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-17 14:19:56 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-17 13:43:16 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-14 11:37:59 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-04 10:02:09 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-01 15:25:36 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-10-01 15:20:40 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-20 10:01:31 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-19 12:05:05 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-08-12 11:26:05 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-04 11:12:56 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 12:03:19 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 12:02:07 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:31:08 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:30:14 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:29:32 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:27:49 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-24 9:34:00 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij