Polityka prywatności

1. NASZ CEL:

1.1. Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmianie uległy obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, aktualne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)

1.2. Przedmiotowa Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Panią/Pana o aspektach procesu odnoszącego się do pozyskania, przetwarzania oraz zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesach występujących w ramach wykonywanej przez Administratora działalności statutowej.

2. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI:

2.1. Niniejsza Polityka prywatności jest syntezą zasad, jakie określono dla przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora od osób fizycznych, które korzystają z usług publicznych związanych z działalnością tego organu i zadań, które mu zlecono do realizacji, a także wykonują określone zadania przewidziane przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z prowadzonymi przez organ postępowaniami awansowymi.

2.2. Wszelkie działania podejmowane przez Administratora podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski, w tym odnoszącego się do zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

2.3. Administrator zapewnia transparentność przetwarzania danych oraz kładzie szczególny nacisk na to, aby dane były zbierane jedynie w tym zakresie, jaki jest niezbędny dla wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.

3. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM:

3.1. Administrator – uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia – stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator dobiera środki techniczne i organizacyjne z uwzględnieniem prowadzonej w tym zakresie analizy ryzyka.

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

4.1. Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej z siedzibą w Warszawie.

4.2.  Z Administratorem może się Pani/ Pan skontaktować:

a) listownie na adres: pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (XXIV piętro, pok. 2414);

b) przez adres e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl

5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

5.1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą, może się Pani/Pan skontaktować:

a) listownie na adres: pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (XXIV piętro, pok. 2414);

b) przez adres e-mail: iod@rdn.gov.pl;

6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH W TRAKCIE AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA NA STRONIE INTERNETOWEJ:

6.1. Jakie dane przetwarzamy:

a) adres IP urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na stronie internetowej, data i godzina korzystania ze strony internetowej, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje,

b) zbierane informacje mogą stanowić dane osobowe i być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, z których Pani/Pan korzysta podczas użytkowania naszej strony internetowej. Co do zasady wykorzystywane przez nas pliki cookies czy dane zapisane w logach dostępowych, nie służą do celowej identyfikacji użytkownika.

6.2. Źródła danych oraz cel ich przetwarzania:

a) pliki cookies:

 • cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie wykazywanej przez niego aktywności w sieci Internet;
 • pliki te wykorzystywane są w celach technicznych, do celów bezpieczeństwa oraz pozwalają na parametryzację, np. zapamiętanie odwiedzin na stronie i preferencji użytkownika dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, rozmiar czcionki, układ, rozmieszczenie treści i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę ze stroną). Za pomocą plików cookies dostarczane są nam m.in. informacje statystyczne o ruchu użytkowników, ich aktywności oraz sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • nie wykorzystujemy plików cookies w celu zapamiętywania preferencji użytkownika i personalizowania naszej strony w zakresie wyświetlania treści;
 • pliki cookies nie są szkodliwe dla Pani/Pana komputerów czy smartfonów, nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;

b) logi dostępowe:

Administrator gromadzi informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jego użytkowników w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są zbierane do celów związanych z administrowaniem strony internetowej, w szczególności wykorzystywane są w rozpoznawaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz zarządzaniu stroną internetową. Z ww. źródła pochodzą następujące dane:

 • adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania http;
 • kod odpowiedzi http;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 • w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających  (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie), zbierane są adresy IP. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, obejmujące informację o oglądalności naszej strony. Zestawienia te nie zawierają danych pozwalających na identyfikację (określenie Pani/Pana tożsamości).

6.3. Wykorzystywane narzędzia:

a) pliki cookie pozwalają także tworzyć anonimowe statystyki odwiedzających naszą stronę. W tym celu Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich. Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Pani/Pana korzystania ze strony internetowej, których opis można znaleźć tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Dane pobierane w ww. celu pozwalają m.in. na:

 • monitorowanie ruchu na naszej stronie internetowej;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości.

6.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną, uprawniającą nas do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO) - polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności, a także ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

6.5. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6.2-6.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.6. Dobrowolność podania danych:

a) prosimy pamiętać, że ma Pani/Pan możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”, wykorzystywanymi przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat ustawień oraz wyłączenia cookies w poszczególnych przeglądarkach są dostarczane przez twórców przeglądarek na ich stronach;

b) informujemy, że może Pani/Pan uniemożliwić zapisywanie danych, które zostały pozyskane przy pomocy plików cookies oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;

7. ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH INNYCH PODMIOTÓW:

7.1. Strony internetowe podmiotów współpracujących z Administratorem, do których istnieje możliwość odesłania za pośrednictwem strony www.rdn.gov.pl, podlegają ich własnej polityce prywatności oraz właściwym im regulaminom (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies). Zachęcamy do zapoznawania się z treścią zapisów dotyczących prywatności, a umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności nie mają zastosowania do tych stron.

8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB ZAWARTĄ UMOWĄ:

8.1. Jakie dane osobowe przetwarzamy:

a) w ramach danych osobowych przetwarzanych w związku z zapytaniem ofertowym, uczestnictwem w procesie wyboru oferenta lub zawartą umową Administrator przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do identyfikacji oferenta/ wykonawcy lub strony umowy, w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa firmy, siedziba firmy, NIP, adres e-mail, nr telefony, dane kontaktowe osób skierowanych do wykonania umowy, dane finansowe), dane służące do spełnienia kryteriów udziału w postępowaniu, np. kwalifikacje pracowników wykonawcy.

8.2. Cel przetwarzania danych osobowych:

a) podane dane będziemy przetwarzać w celu wyboru wykonawcy/ oferenta, zawarcia i wykonania umowy lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, również osób trzecich.

8.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a) podstawą prawną uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych, jest odpowiednio:

 • zawarta umowa – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • prawnie uzasadniony interes  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi;

8.4. Okres przechowywania danych osobowych:

a) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, przy czym Administrator może przedłużyć ten okres o okres uprawniający do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w tym celu. Po tym okresie dane będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8.5. Dobrowolność podania danych:

a) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy, w tym do komunikacji w ramach ww. umowy.

b) w przypadku gdy administrator w celu zawarcia umowy zobowiązany jest do wyboru wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zamówień publicznych podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, a brak podania danych skutkuje wykluczeniem z ubiegania się o zamówienie.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z RADĄ DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ ZA POŚREDNICTWEM KORESPONDENCJI E-MAIL BĄDŹ TELEFONICZNIE:

9.1. Cel przetwarzania danych osobowych:

a) dane osobowe, które Pani/Pan nam podaje, kontaktując się z nami, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania, a także ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;

9.2. Jakie dane przetwarzamy:

a) w przypadku kontaktu przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie adres zamieszkania, numer telefonu, stanowisko, miejsce zatrudnienia;

9.3. Podstawa prawna przetwarzania danych:

a) podstawą prawną uprawniającą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na komunikacji z użytkownikami strony internetowej oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami;

9.4. Okres przechowywania danych:

a) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

9.5. Dobrowolność podania danych osobowych:

a) w przypadku kontaktu z nami, podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie.

10. PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWAŃ AWANSOWYCH

10.1. Cel przetwarzania danych:

a) podejmowanie czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,

b) rozpatrywania odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora oraz zażaleń na postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony,

c) rozpatrywania odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego,

d) oceny decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych,

e) podejmowania czynności w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora,

f) sprawowania nadzoru nad podmiotami doktoryzującymi i habilitującymi,

g) wydawania opinii w sprawach przedstawianych przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

10.2. Jakie dane przetwarzamy:

a) zakres danych określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

b) dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, które zainteresowane są uzyskaniem stopnia lub tytułu naukowego lub w związku z realizacją zadań przewidzianych dla Rady Doskonałości Naukowej ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

10.3. Podstawa prawna przetwarzania danych:

a) podstawą prawną przetwarzania danych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami art. 232 – 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisami Kodeks postępowania administracyjnego.

10.4. Okres przetwarzania danych osobowych

a) dane przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania awansowego,

b) po okresie wskazanym w pkt a) dane przechowywane są zgodnie z obowiązkami ciążącymi na administratorze wynikającymi z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

10.5. Obowiązek podania danych:

a) podanie danych przez osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy, składające odwołania lub ubiegające się o nabycie uprawnień równoważnych jest obowiązkowe w przypadku uruchomienia postępowania awansowego, uznaniowego lub odwoławczego i wynika z odpowiednich przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; w przypadku postępowania o nadania stopnia doktora habilitowanego wynika to z art. 220 wskazanej ustawy, dla tytułu naukowego jest to art.228; dla nabycia uprawnień równoważnych jest to art. 226, a w przypadku odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora art. 193.

11. WYZNACZANIE I WSPÓŁPRACA Z RECENZENTAMI

11.1. Cel przetwarzania danych:

a) prowadzenie bazy kandydatów na recenzentów, dla potrzeb postępowań awansowych,

b) wskazanie kandydata na recenzenta, zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla aktualnie prowadzonego danego rodzaju postępowania awansowego,

c) wyznaczenie recenzenta w trybie losowania,

d) zawarcie umowy z recenzentem, na wykonanie oceny lub opinii w zakresie spełnienia przez osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy wymagań i kryteriów ustalonych dla nich w ramach postępowań awansowych;

11.2. Jakie dane przetwarzamy:

a) na potrzeby procesu wskazania recenzenta Administrator przetwarza następujące informacje: imię, imiona, nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres do korespondencji, dziedzina, dyscyplina, stopień lub tytuł naukowy, informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych, informacje o dorobku recenzenckim, informacja o zachowaniu terminu na wykonanie recenzji.

b) na potrzeby wykonania umowy z recenzentem Administrator przetwarza: imię, imiona i nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres zamieszkania), miejsce zatrudnienia, dane finansowe (wysokość wynagrodzenia, numer osobistego konta bankowego).     

11.3. Źródło pozyskania danych:

a) dane pozyskujemy bezpośrednio od kandydata na recenzenta oraz w zakresie jego dorobku naukowego z powszechnie dostępnych baz oraz Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

11.4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

a) w celu prowadzenia bazy kandydatów na recenzentów, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. realizacja zadania w interesie publicznym, przejawiająca się potrzebą wyznaczania recenzentów w postępowaniach awansowych,

b) w celu uczestnictwa kandydata na recenzenta oraz recenzenta w procesie postępowania awansowego podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek udziału kandydata na recenzenta i recenzenta w postępowaniu awansowym określony przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

c) w celu zawarcia umowy z recenzentem podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO tj. zawarcie i wykonanie umowy.

11.5. Okres przetwarzania danych osobowych:

a) dane w bazie kandydatów będą przetwarzane do ustania celu przetwarzania danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

b) dane w postępowaniu awansowym przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania awansowego,

c) po okresie wskazanym w pkt b) dane przechowywane są zgodnie z obowiązkami ciążącymi na administratorze wynikającymi z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

d) dane w związku z zawartą umową na wykonanie recenzji przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych oraz niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, po tym okresie dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

11.6. Obowiązek podania danych:

a) podanie danych dla celów utrzymania bazy recenzentów jest dobrowolne,

b) podanie danych kandydata na recenzenta lub recenzenta w postępowaniu awansowym jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. art. 183. Niepodanie danych skutkuje niemożnością udziału w postępowaniu awansowym,

c) podanie danych dla zawarcia umowy z recenzentem jest dobrowolne jednak niezbędne w celu jej zawarcia oraz rozliczenia należności przysługującej recenzentowi z tytułu wykonania recenzji.  

12. PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE:

12.1. Każdorazowo katalog odbiorców Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich Pani/Pan korzysta lub realizowanych zadań statutowych. O odbiorcach danych administrator  informuje w ramach klauzul informacyjnych dedykowanych dla konkretnych celów przetwarzania danych. Najczęściej dane mogą być udostępniane:

a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, usługi teleinformatyczne, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator, a także podmioty dostarczające oprogramowanie,

b) niektóre dane osobowe w związku z postępowaniami awansowymi udostępniane są publicznie,

c) w zakresie, w jakim jest to niezbędne i w sytuacji, w której wynika to z treści bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami, Pani/Pana dane, w szczególności adres IP, są udostępniane organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym organom administracji publicznej (np. Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

14. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

14.1. Informacje, które gromadzi Administrator w związku z Państwa aktywnością na naszej stronie internetowej, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa jako osób fizycznych żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

14.2. W pozostałych procesach przetwarzania danych osobowych Administrator nie poddaje Państwa danych procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

15. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Aby skorzystać z poniższych praw, a także w przypadku wszelkich pytań dotyczących zakresu i realizacji praw, powinna/powinien Pani/Pan skontaktować się z nami (dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w pkt. 4 i 5 Polityki prywatności). Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Informacji o działaniach podjętych zgodnie z żądaniem osoby, której dane dotyczą, Administrator udziela w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje ww. osobę o przyczynach opóźnienia.

15.1. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO):

a) Jest Pani uprawniona/jest Pan uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani uprawniona/jest Pan uprawniony do uzyskania:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych, a jeżeli nie jest to możliwe o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach jej przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

15.2. Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):

a) uprawnienie obejmuje swym zakresem Pani/Pana prawo do:

 • żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych,  które są nieprawidłowe;
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (żądanie musi uwzględniać cele przetwarzania).

15.3. Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 RODO):

a) ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO (usługi oferowane bezpośrednio dziecku).

b) prawo do bycia zapomnianym nie ma charakteru bezwzględnego – jest ograniczone w zakresie wskazanym w ust. 3 art. 17 RODO.

15.4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18  RODO):

a) ograniczenie przetwarzania danych osobowych polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania. Przetwarzanie danych wykraczające poza ich przechowywanie jest możliwe tylko, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przesłanek:

 • wyraziła Pani/wyraził Pan na to zgodę;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;

b) Administrator danych osobowych jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przesłanek:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO; w takim przypadku ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem (nie istnieje żadna podstawa przetwarzania danych z art. 6 albo art. 9 RODO), żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • osoba, której dane dotyczą, zażąda od administratora danych zastosowania ograniczenia przetwarzania w stosunku do danych, które zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania danych powinny zostać usunięte, ale które są potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących tej osobie lub wobec niej;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO; w takim przypadku ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie, na okres pozwalający administratorowi stwierdzić, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, tj. na czas potrzebny do ustalenia, czy sprzeciw jest zasadny.

15.5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

a) może Pani/Pan skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

b) Administrator wydaje dane dostarczone przez Panią/Pana w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer;

c) możliwe jest również żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu. Bezpośrednie przesłanie danych przez jednego administratora do innego może mieć miejsce, gdy możliwa jest komunikacja między dwoma systemami w zabezpieczony sposób oraz gdy system otrzymujący ma techniczną możliwość otrzymania przychodzących danych.

15.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO):

a) ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym profilowania zwykłego, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;

b) konsekwencją wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, jest zakaz dalszego przetwarzania danych. Jednak Administrator jest uprawniony do dokonania oceny, czy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zachodzą ww. sytuacje, Administrator może nadal przetwarzać dane objęte sprzeciwem. Jeśli nie zgadza się Pani/Pan z oceną przeprowadzoną przez Administratora, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

c) następstwem wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego jest zakaz dalszego przetwarzania danych w tym celu. Zatem mimo wniesienia sprzeciwu dopuszczalne jest dalsze przetwarzanie danych w innych celach, takich jak w szczególności dochodzenie roszczeń wobec osoby, której dane dotyczą.

15.7. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO):

a) ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę;

b) skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości przetwarzania w przyszłości danych osobowych z powołaniem się na tę podstawę. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

15.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

a) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

16. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:

16.1. Z uwagi na ciągły rozwój i postęp techniki, niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.

16.2. O zmianie treści polityki prywatności zostanie Pani poinformowana/zostanie Pan poinformowany poprzez zamieszczenie nowej wersji dokumentu na naszej stronie internetowej.

16.3. Aktualne brzmienie polityki prywatności obowiązuje od dnia 26 września 2019 roku.

 

 

 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2019-05-31 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2019-05-31 8:27:21 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2019-10-09 10:36:12 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2019-09-27 14:02:58 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:35:21 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:33:28 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:32:05 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij