17.08.2022

Komunikat nr 4/2022 – w sprawie kategorii naukowych i uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki

Odnosząc się do licznych zapytań kierowanych do Rady Doskonałości Naukowej w sprawie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w związku z przeprowadzeniem pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), RDN informuje, co następuje.

ZAGADNIENIA OGÓLNE:

Stosownie do art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Praw o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nadają stopnie doktora i doktora habilitowanego na podstawie uprawnień uzyskanych na zasadach dotychczasowych, do czasu upłynięcia 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stała się ostateczna. Z powyższego wynikają dwie następujące kwestie:

1. wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 ogłoszone komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. (link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-zalata-2017-2021) przełożą się na uprawnienia odpowiednio do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego po upływie 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna, tj. gdy od żadnej z tych decyzji nie będzie przysługiwało prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2. wraz z upływem terminu 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna, przestaną obowiązywać uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego przyznane na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z nowymi zasadami, określonymi w art. 185 ust. 1 oraz art. 218 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnienie do nadawania odpowiednio:

1. stopnia doktora w danej dyscyplinie posiadają te podmioty, które w tej dyscyplinie uzyskały kategorię naukową A+, A albo B+;

2. stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie posiadają te podmioty, które w tej dyscyplinie uzyskały kategorię naukową A+, A albo B+.

 

Zasady te, zgodnie z którymi uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nabędą nowe uprawnienia do nadawania stopnia naukowych lub stopni w zakresie sztuki, a przestaną obowiązywać uprzednio uzyskane uprawnienia, jak już wspomniano, zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna.

Podkreślenia wymaga, że uzyskane uprawnienia w wyniku przyznanych kategorii naukowych nie wymagają zatwierdzenia lub innej formy zaświadczenia o ich posiadaniu przez Radę Doskonałości Naukowej albo inną instytucję.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WPŁYWU KATEGORII NAUKOWYCH NA POSTĘPOPWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I ANUCE:

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku wygaśnięcia uprawnień danego podmiotu do nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w określonej dyscyplinie w momencie, gdy upłynęło 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna:

1) podmiot habilitujący prowadzący w tej dyscyplinie postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego– jest zobowiązany niezwłocznie przekazać sprawę do Rady Doskonałości Naukowej celem wyznaczenia przez ten organ innego uprawnionego podmiotu, który będzie kontynuował to postępowanie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli komisja habilitacyjna została powołana przed dniem utraty uprawnienia, gremium to może kontynuować powierzone mu czynności. W takim przypadku pełne akta sprawy przekazywane są przez podmiot, który utracił prawo do prowadzenia danego postępowania, do podmiotu habilitującego wyznaczonego przez Radę Doskonałości Naukowej;

2) podmiot doktoryzujący, który prowadził w danej dyscyplinie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w wyniku uzyskania w niej kategorii B, wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii, może je kontynuować, jednak nie dłużej niż do dnia uzyskania przez ten podmiot kategorii naukowej w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej;

3) podmiot doktoryzujący, który prowadził w danej dyscyplinie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w wyniku uzyskania w niej kategorii C, traci prawo do ich kontynuowania i zapewnia możliwość ich kontynuowania w innym podmiocie posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie albo dziedzinie. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontynuowania postępowań w innym podmiocie, Rada Doskonałości Naukowej wyznacza ten podmiot.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WPŁYWU KATEGORII NAUKOWYCH NA POSTĘPOPWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZKARESIE SZTUKI:

W przypadku wygaśnięcia uprawnień danego podmiotu do nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w określonej dyscyplinie w momencie, gdy upłynęło 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna:

1) podmiot habilitujący prowadzący w tej dyscyplinie postępowanie habilitacyjne jest zobowiązany niezwłocznie przekazać sprawę do Rady Doskonałości Naukowej celem wyznaczenia przez ten organ innego uprawnionego podmiotu, który będzie kontynuował to postępowanie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli komisja habilitacyjna została powołana przed dniem utraty uprawnienia, gremium to może kontynuować powierzone mu czynności. W takim przypadku pełne akta sprawy przekazywane są przez podmiot, który utracił prawo do prowadzenia danego postępowania, do podmiotu habilitującego wyznaczonego przez Radę Doskonałości Naukowej;

2) podmiot doktoryzujący, który prowadził w danej dyscyplinie przewody doktorskie, w wyniku uzyskania w niej kategorii B, może je kontynuować, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

3) w przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej przez podmiot posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie kategorii naukowej C w tej dyscyplinie przewody doktorskie wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej są kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r

 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2022-08-17 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2022-08-17 15:09:02 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2022-08-17 15:09:58 Artur Woźniak
 
powrót
 
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij