Kierownictwo

Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej:

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn                 

Znany na świecie specjalista w zakresie biologii molekularnej i genetyki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki regulacji ekspresji genów i replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych, kontroli rozwoju bakteriofagów, mechanizmów i potencjalnych możliwości leczenia chorób genetycznych, w tym w szczególności chorób metabolicznych i neurodegeneracyjncyh. Obecnie główny profil badawczy skoncentrowany jest na komórkowych mechanizmach patogenezy mukopolisacharydoz, poszukiwaniu leków na te choroby, jak również inne choroby neurodegeneracyjne, a także określeniu roli i mechanizmu działania małych niekodujących cząsteczek RNA w regulacji ekspresji genów i replikacji bakteriofagów. Opublikował ponad 400 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest redaktorem w 6 międzynarodowych czasopismach naukowych (wydawanych m.in. przez Nature-Springer, Elsevier, Oxford University Press), w tym w dwóch redaktorem naczelnym i w jednym zastępcą redaktora naczelnego. Wygłosił kilkadziesiąt wykładów na zaproszenie na konferencjach na całym świecie. Jego prace cytowane były ponad 5700 razy, a obecny indeks Hirscha wynosi 38. Od 1996 roku kieruje Katedrą Biologii Molekularnej, w latach 2002-2008 był Dziekanem Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii, a w latach 2008-2106 Prorektorem ds. Nauki. Był promotorem w 49 zakończonych przewodach doktorskich, a obecnie pod jego opieką wykonuje prace 6 kolejnych doktorantów. Był wielokrotnie zapraszany przez zagraniczne uczelnie i instytucje naukowe do wygłoszenia wykładów i seminariów. Aktywnie współpracuje z jednostkami naukowymi w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i innych krajach.  Był członkiem komitetów naukowych kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji naukowych, a w 4 z nich pełnił funkcję przewodniczącego. Był wyróżniony nagrodami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Miasta Gdańska im. J. Heweliusza, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Aktywnie zabiegał o finansowanie swoich badań naukowych, uzyskując wsparcie dla 22 grantów w kraju (NCN, FNP, NCBiR) i 11 za granicą (EC, National Institutes of Health – USA, NATO Science Foundation, The Wellcome Trust, Volkswagen Foundation).

Zastępca Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej:

prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii i Centrum Metod Separacyjnych BioSep Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1986 r. otrzymał stopień doktora na Wydziale Technologii Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1994 i 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora chemii i prof. zwyczajnego. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Instytucie Chemii Organicznej na Uniwersytecie w Tybindze, Fundacji Cradforda na Uniwersytecie w Lund w Szwecji, Fundacji Nauki Ceserstwa Japonii (Uniwersytet Technologiczny Kyoto). Odbył staż post-doktorski w Kent State University OH, USA) i był wizytującym profesorem w wielu uznanych ośrodkach naukowych. Zainteresowania naukowe prof. Buszewskiego związane są z chemią analityczną, medyczną i  środowiska, jak też fizykochemią zjawisk powierzchniowych oraz teorią i zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych (HPLC, GC, CZE, FFF. P&T/GC, GC/MS, LC/MS) w różnych wariantach oznaczeń, a zwłaszcza poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych i cywilizacyjnych. Zajmuje się również metodami przygotowania próbek (SPE), spektroskopią i chemometrią. Jest autorem i współautorem ponad 550 publikacji 56 patentów i licznych wykładów na zaproszenie. Należy do grona najczęściej cytowanych polskich chemików (ponad 15 000 cytowań, h = 57). Promotor 41 doktoratów i opiekun 20 zakończonych habilitacji. Za liczne zasługi Profesor był wielokrotnie wyróżniany w kraju i za granicą, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. J. Śniadeckiego i Medalem im. W. Kemuli, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego i Mołdawskiej Akademii Nauk oraz nagrodami, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Fundacji Humboldta, EuCheMS Award, Naczelnej Organizacji Technicznej, PTChem oraz subwencji profesorskiej Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy Nagroda PAN im. M. Skłodowskiej-Curie. Prof. B. Buszewski uhonorowany został godnością profesora honorowego (2011) i doktora honoris causa (2018) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja) (2013), Wojskowej Akademii Technicznej (2017) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2019). Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Societas Humboldtiana Polonorum, prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego i prezydenta European Society for Separation Science. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (druga kadencja) i przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Jest również członkiem korespondentem PAN i Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Zastępca Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej:

prof. dr hab. Marian Gorynia

Ekonomista, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie ekonomii międzynarodowej, biznesu międzynarodowego oraz teorii ekonomii. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1980), stopień doktora uzyskał w 1985 roku, doktora habilitowanego w 1995 roku, a tytuł profesora w 2000 roku. W latach 1999-2002 był prodziekanem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2008-2016 był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kadencji 2012-2016 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. W latach 2007-2015 był członkiem zarządu (jako reprezentant Polski) European International Business Academy. Od 2003 roku członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kolejne kadencje. Od 2015 roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Działalność badawczą i dydaktyczną prowadzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W kadencji 2011-2012 oraz 2017-2020 członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Jest autorem ponad 300 prac naukowych i popularno-naukowych. Odbył wiele staży naukowych w ośrodkach zagranicznych, m.in. Uniwersytet Lyon II, Trent University Nottingham, Uniwersytet Nauk Społecznych w Tuluzie, Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze oraz Harvard Business School. Otrzymał liczne granty badawcze m.in. Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest laureatem m. in. wielu nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka, nagrody Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2019).

Sekretarz Rady Doskonałości Naukowej:

prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek

Prawnik, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie prawa porównawczego, prawa rzymskiego, praw człowieka. Studiował na uczelniach wyższych w Polsce (Warszawa - ATK), Włoszech (Uniwersytet w Rzymie - La Sapienza i Uniwersytet w Bari) i Niemczech (Uniwersytet w Monachium). W latach 2001-2008 był prodziekanem, a później w latach 2008-2013 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2009 do 2012 r. – Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.  Od 2011 r. członek Komitetu Nauk Prawnych PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję, członek Prezydium na drugą kadencję. W latach 2013-2015 Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Wykłady prowadzi na SWPS – Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. W kadencji 2017-2020 członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w której pełni funkcję sekretarza. Jest autorem ok. 200 prac naukowych i popularnonaukowych. Otrzymał liczne granty badawcze krajowe i zagraniczne, m.in. CNR we Włoszech, Włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i DAAD w Niemczech. 
 
 
powrót
 
 
Informacje o dokumencie
Podmiot udostępniający: Rada Doskonałości Naukowej
Wytworzono 2019-05-28 Artur Woźniak
Wprowadzono: 2019-05-28 15:48:46 Artur Woźniak
Zmodyfikowano: 2019-07-02 14:51:51 Artur Woźniak
Rejestr zmian
Data Autor Zdarzenie
2019-07-02 14:50:35 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-02 8:52:02 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-07-01 9:43:54 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-28 9:59:45 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:18:57 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:18:09 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:17:32 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-27 11:12:55 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:12:33 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:12:03 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:05:20 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:04:38 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:03:20 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 10:02:49 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-26 8:39:27 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-07 14:30:40 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-06-03 11:56:01 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 14:03:49 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:53:50 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:50:45 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:48:31 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:46:53 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-31 13:45:12 Artur Woźniak Modyfikacja
2019-05-28 16:08:56 Artur Woźniak Modyfikacja
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies
Zamknij